top of page

האם יזכרו אותי
אחרי המלחמה?

אנו עדים בתקופה האחרונה לתופעות וחקיקות המקדמות את

מעמדה של הקהילה הגאה בישראל, אך האם מגמה זו תימשך גם אחרי המלחמה?

נתבונן על ההיסטוריה כדי לראות כיצד השפיעו מלחמות עבר על מקומנו כקהילה, ונשאל-מה המחיר של יחס זה?

האם יזכרו אותי אחרי המלחמה.png
bottom of page