top of page

יום עיון לגורמים טיפוליים ברשות המקומית

התוכנית מאפשרת כלים נוספים להבנת מונחים בסיסיים של מין מגדר ומיניות, לעמידה מול נוער וצעירים להטב"ים ליצירת מרחבים בטוחים בכלל המסגרות. עידוד חשיבה בנושא השפעת הצוות
הטיפולי על תפיסת המגדר והמיניות.

# סוגיות בטיפול בלהט"ב - טיפול ותמיכה בנוער וצעירים להט"בים ומשפחותיהם

  • זהות, מגדר ומיניות במפגש הטיפולי

  • להט"ב על הרצף הסיכוני – מדוע?

  • להט"ב בתוך מערכות משפחתיות וחברתיות

  • כלים מניעתיים לאנשי חינוך וטיפול בשדה הפורמלי והבלתי פורמלי

 

# נוער להט"ב במרחב הוירטואלי
 

  • דינמיקות תקשורת במחרב הוירטואלי ונתונים על גלישה לא בטוחה

  • דוגמאות מהשטח: להט"בופוביה חברתית והתמודדיות העיקריות העולות ממנה 

  • המענים של איגי: פעילות חינוכית, איתור והנגשת ידע

  • כלים מניעתיים לאנשי חינוך וטיפול בשדה הפורמלי והבלתי פורמלי

bottom of page